FAQ

1. Co to jest polisolokata?

Jest to polisa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia na życie (czasem na życie i dożycie), która w odróżnieniu od tradycyjnych umów ubezpieczenia na życie umożliwia inwestycję wpłaconej składki ubezpieczeniowej w fundusze kapitałowe wskazane przez zakład ubezpieczeń.
Zwykle umowa taka przedstawiana była jako wyjątkowo korzystna finansowo alternatywa dla lokaty bankowej, jednak nie jest to absolutnie produkt
tak samo bezpieczny, a wręcz przeciwnie – wiąże się z dużym ryzykiem finansowym, w tym z możliwością utraty w całości wpłaconych środków pieniężnych. Tego rodzaju umowy sprzedawane były/są zarówno za pośrednictwem banków, agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
jak i tzw. niezależnych doradców finansowych. Przed zawarciem tego rodzaju umowy sprzedawcy przedstawiają wiele korzyści (np. korzyści podatkowe, korzyści w zakresie podatku od spadków i darowizn, wysokiej stopie zwrotu), rzadko jednak mówią o wysokich opłatach za zarządzanie, opłatach likwidacyjnych, rzeczywistej wartości aktywów. Potocznie taka umowa nazywana też jest polisolokatą.

2. Czy Spółka zajmuje się sprawami związanymi ze środkami pochodzącymi z OFE?

Nie. Usługi Spółki nie obejmują roszczeń związanych z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi (OFE) tzw. II Filar.

3. Jakie Spółka pobiera wynagrodzenie (prowizję) za prowadzenie sprawy ?

Wynagrodzenie (prowizja) wynoszą: 30% netto (+VAT) od odzyskanej kwoty, płatne po odzyskaniu dochodzonych należności w wyniku ugody zawartej z TU, względnie 35% netto (+VAT) jeśli sprawa wymaga postępowania sądowego. Kwoty te zawierają całość kosztów ponoszonych
przez Klienta w trakcie procedowania spraw.

4. Czy istnieje możliwość negocjacji wysokości wynagrodzenia (prowizji)?

Z uwagi na fakt, iż nasza Firma ponosi wszystkie koszty związane z prowadzeniem spraw za naszych Klientów, indywidualna negocjacja wysokości wynagrodzenia (prowizji) jest możliwa jedynie w przypadku spraw, których kwota dochodzonego roszczenia z tzw. klauzuli abuzywnej przekracza kwotę 50.000 zł.

5. Jak długo trwa sprawa i kiedy Klient otrzyma swoje pieniądze?

Spółka dokłada wszelkich starań, aby sprawa została zakończona jak najszybciej. Z uwagi jednak na konieczność składania zapytań i reklamacji do T.U., czy też w końcowym etapie do sądów, sprawy trwają od kilku miesięcy do 1,5 – 2 lat. Poziom złożoności sprawy wpływa również na okres jej procedowania.

6. Czy Klient musi stawić się w sądzie?

Nie zawsze jest taka konieczność. Spółka czyni wszelkie starania, aby Klienci nie musieli stawiać się w sądzie, jednak ostateczna decyzja należy do sądu. Niemniej jednak nasi prawnicy wspierają Klientów i pomagają im na każdym etapie postępowania, w tym również podczas rozpraw sądowych.

7. Czy można procedować sprawy przedawnione?

Zgodnie z obowiązującym prawem istnieje możliwość procedowania odzyskania utraconych pieniędzy do 10 lat, licząc od dnia rozwiązania umowy
z zakładem ubezpieczeń (zamknięcia polisolokaty).

8. Czy Spółka prowadzi sprawy umów, które jeszcze nie zostały rozwiązane?

Nie. Spółka prowadzi tylko sprawy umów, które zostały już rozwiązane. Spółka nie doradza rozwiązywania tego rodzaju umów, gdyż istnieją różne produkty, które czasem są korzystne dla Klientów. Każdy z Klientów może sam ocenić, czy wpłacane przez niego środki pieniężne powodują przyrost
na jego rachunku i jakie z tym związane są koszty. Zawsze też może zasięgnąć informacji w TU jakie będą koszty związane z wcześniejszym rozwiązaniem (zerwaniem) umowy. Jeśli będzie się to wiązało ze znacznymi stratami, wówczas Spółka, po rozwiązaniu umowy, może pomóc je odzyskać lub zminimalizować.

9. Czy sprawy są prowadzone indywidualnie czy jako pozwy zbiorowe?

Sprawy każdego Klienta Spółka proceduje indywidualnie.

10. Czy Klient może śledzić przebieg jego sprawy?

Tak, po podpisaniu umowy każdy Klient otrzymuje dostęp do swojego konta w systemie informatycznym Spółki, w którym może na bieżąco śledzić przebieg swojej sprawy. Niezależnie od tego może skontaktować się z pracownikami Spółki, telefonicznie lub mailowo i uzyskać potrzebne informacje.

Top